30 Eylül 2019 tarihinde FOX TV Ana Haber bülteninde “Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu” dikkate alınarak yapılan haberde; 2007-2018 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübünün müşterek bahislerden elde ettiği hasılattan, aşağıda tanımı ve amacı verilen Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki özel hesaba, olması gerekenden 19.6 Milyon TL fazla aktarıldığına ilişkin habere yönelik kamuoyunu aydınlatma amaçlı hazırladığımız metin aşağıda sunulmaktadır.

1953 yılında yayımlanan 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3.Maddesi,

“Bu Kanun hükümlerine tabi at yarışlarının kapı hasılatının tamamı, açık ve vadeli koşuların taksit, kaydiye ve pişmancalıkları "forfeleri" hariç diğer koşuların kaydiyeleri ve müşterek bahis biletleri satış yekünunun azami %25'i ve inzibati ceza olarak alınan paraların yekünu yarış gelirini teşkil eder.”

Ek Madde 1’in ikinci ve üçüncü fıkraları,

“Carî yılda, yarış gelirlerinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın yüzde kırklık kısmı Kamu Haznedarlığı Sistemine dahil bir kamu bankasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak ÖZEL HESABA aktarılır. Bu hesapta biriken para, at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sarf edilir veya yarış müessesesine sarf ettirilir.

Carî yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri toplamından az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu hesaptan kapatılır’’ hükümlerini içermektedir.

Ancak, 31.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5.Maddesi ise,

 “İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının %26’sını geçemez” hükmünü içermektedir.

Türkiye Jokey Kulübü 31.03.2017 tarihinden itibaren tüm gelir ve gider hesaplamalarında Kanunun adından da anlaşılacağı üzere 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu dikkate almaktadır.

Yayınlanan haberde, TJK’nın 2007 ile 2018 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı emrine açılan özel hesaba, olması gerekenden 19.6 Milyon TL daha fazla para aktardığı, bir başka ifadeyle hazineye bu kadar eksik ödeme yapıldığının Sayıştay raporunda yer aldığı belirtilmiştir.

TJK, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmekte olup, ayrıca 2007 yılından bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da birçok kez denetim geçirmiş ve hazineye eksik meblağ yatırılarak, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba o eksik tutar nispetinde daha fazla ödeme yapıldığına dair herhangi bir eleştiri veya tespitte bulunulmamış, anılan hesaplama yöntemiyle ilgili gerekli denetim yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.