Mert Gökalp Arslan neden 20 gün at binmeme cezası aldı?

  İsmail Yıldırım 7 gün ceza aldı  

16/09/2021 tarihinde yapılan 7 nci koşuda 1 numarada kayıtlı LADY SEPHORA isimli ata binen Mert Gökalp ARSLAN’ın yarış disiplininden ve ciddiyetinden uzak bir şekilde ata binerek, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 nci maddesinin 1 inci fıkrası b/1, c ve ç bentleri gereğince 613,00-TL para cezası ve 30 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten geçici olarak yasaklanmasına ve kurulumuz tarafından teklif edilen cezanın Yüksek Komiserler Kurulu tarafından değerlendirilmesine kadar 20.09.2021 tarihinden itibaren geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu cezayla ilgili olarak, Yüksek Komiserler Kurulunca ilave bilgi talep edildiğinden geçici tedbir 10 gün sonra kaldırılmıştır.

Daha sonra Yüksek Komiserler Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, Kurulumuzca teklif edilen ceza, aynen kabul edildiğinden, geçici tedbirin kaldırıldığı 30.09.2021 tarihine kadar geçen 10 günlük sürenin, toplam 30 günlük ceza süresinden düşülerek, kalan 20 günlük cezanın 28.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

 

21.10.2021 tarihinde 1 nci koşuda 1 numarada kayıtlı TSARİGRAD isimli ata binen İsmail YILDIRIM son düzlükte koşu esnasında son düzlükte ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı (5 den fazla sayıda kamçı) kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı tebliğ edilmiştir: Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 28.10.2021 tarihinde teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca 7 (YEDİ) GÜN süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (kendi talebi üzerine cezanın 29.10.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir).