At Yarışları Yönetmeliği’nde 20 Aralık 2018 tarih ve 30631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Öne çıkan değişiklikler aşağıda özetlenmekte olup, değişikliklerin tamamına duyuru sonunda verilen bağlantı üzerinde ulaşılabilir.

·      Bir koşuda, üzerine at sahibi primi konulan dereceleri elde eden atın sahibine/sahiplerine, at sahibi primi ödenir. At sahibi primi, atlara verilen yarış ikramiyesinin % 10’undan az ve %50’sinden çok olamaz. At sahibi priminin koşulara göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.”

·      Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa her koşu türü için yıllık yarış programlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. Birincilik ikramiyesinin dışında, ikinciye birincilik ikramiyesinin % 40’ı, üçüncüye % 20’si ve dördüncüye de % 10’u kadar ikramiye verilir. Ancak uygulama koşulları yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilmek suretiyle koşunun beşincisine de birincilik ikramiyesinin %5’ inden fazla olmamak şartıyla ikramiye verilebilir.

·      Koşularda dereceye giren atların jokeylerinden; koşuyu, birinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin % 7’sini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ile eğer üzerine ikramiye konulmuşsa beşinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %5’ini, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı primlerin % 50’sini alırlar. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerlidir. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı %5’ten, apranti prim oranı ise % 2,5’ten az olamaz. Noterlikçe onaylanmış özel anlaşmaların bir örneği at sahipleri tarafından Yarış Müessesesine verilir. Yukarıda belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız prim yüzdeleri limitler dahilinde 0,50 ve katları şeklinde uygulanır.

 ·      Jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislerin primleri hesaplanırken, yalnızca ikramiye dikkate alınır. At sahibi primi, yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa ayni ve nakdi ödüllerin değeri hesaba katılmaz. Jokeyler ve aprantilerin atın kazancına ilişkin primleri, ikramiyeden kesilerek Yarış Müessesesince ödenir.”

·      Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen at sahibi belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez. At sahibi belgesini vize ettirmek için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde Yarış Müessesesine başvurulmalıdır. Bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir.”

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelik değişikliklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ